انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt

شمارە 21 ماهنامە چیا منتشر گردید

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۴/۱۵

‍ با دو زبان کوردی-فارسی و گستره توزیع پنج استان

هشت صفحه با موضوعات جداگانه:
رویداد
دیدگاە
اجتماعی
فرهنگی
محیط زیست شهری
زیست بوم

سوال خود را مطرح کنید :