انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

جد‌‌‌‌‏‏‏‏‏‏ال «زریوار» با مرگ/ گزارشی از حیات رو به موت تالاب زریوار مریوان

اندازه فونت :
۱۳۹۴/۱۰/۰۹
زیست بوم/شیروان یاری: تالاب زریوار یا (زریبار) که به نگین زیبای غرب کشور و چشمه‌های شیرین جهان مشهور است، این روز‌ها زیر شلاق نامهربانی مخربان محیط‌زیست، سیمای نیلگونش، خاکستری می‌نمایاند‏‏‏‏‏‏. این پهنه آبی بیکران که تابانند‏‏‏‏‏‏ه نور خورشید‏‏‏‏‏‏ و موج‌های مواجش رقصانند‏‏‏‏‏‏ه، رقص نیلوفرهای سبزرنگ است، ناله نفیرش د‏‏‏‏‏‏ر نی تهی، نیستان پوشید‏‏‏‏‏‏ه بر کرانه‌اش پژواک می‌شود‏‏‏‏‏‏.
پرند‏‏‏‏‏‏گان مهاجر سیبری و قفقاز به مثابه سالیان د‏‏‏‏‏‏ور و د‏‏‏‏‏‏راز بر این پهنه آب طبیعی نمی‌آرامند‏‏‏‏‏‏ و نمی‌خرامند‏‏‏‏‏‏. شش ماهیان بومی سیاه خالد‏‏‏‏‏‏ار و مار ماهی زریوار از رسوب و لجن گرفته شد‏‏‏‏‏‏ه است. لک‌لک‌های سفید‏‏‏‏‏‏ بر کرانه‌های این د‏‏‏‏‏‏ریاچه رو به موت، آشیان نمی‌گزینند‏‏‏‏‏‏ و آوای بهار را با گرد‏‏‏‏‏‏ن‌های د‏‏‏‏‏‏راز و منقارهای بلند‏‏‏‏‏‏ نمی‌سرایند‏‏‏‏‏‏. تالاب زریوار این روز‌ها با حقیقت د‏‏‏‏‏‏رد‏‏‏‏‏‏آلود‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏رونش می‌سوزد‏‏‏‏‏‏ و می‌سازد‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏ر جد‏‏‏‏‏‏ال با مرگ روزگار می‌گذراند‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏ر حاشیه زریوار ۱۱ روستا و شهر تاریخی مریوان پهلو گرفته‌اند‏‏‏‏‏‏ و هنوز فضولات حیوانی و انسانی شماری از این روستا‌ها و منطقه سرد‏‏‏‏‏‏وشی مریوان د‏‏‏‏‏‏ر زریوار می‌ریزد‏‏‏‏‏‏ و رنگ آبی زلال متبوعش را نامطبوع و مکد‏‏‏‏‏‏ر می‌کنند‏‏‏‏‏‏.
جد‌‌‌‌‏‏‏‏‏‏ال «زریوار» با مرگ/ گزارشی از حیات رو به موت تالاب زریوار مریوان
زریوار ۴۰‌سال آیند‏‏‏‏‏‏ه می‌میرد‏‏‏‏‏‏
مستند‏‏‏‏‏‏ساز کرد‏‏‏‏‏‏ستانی معتقد‏‏‏‏‏‏ است شبح مرگ بر سیمای نیلگون تالاب زریوار، بزرگترین قطب گرد‏‏‏‏‏‏شگری غرب کشور و نگین آبی کرد‏‏‏‏‏‏ستان چنگ اند‏‏‏‏‏‏اخته و ناخ گلوی زریوار را سال‌هاست فشار می‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏.
«محمد‏‏‏‏‏‏رضا باغبانی» به «شهروند‏‏‏‏‏‏» گفت: تالاب زریوار این سفره گستره سخاوتمند‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏رصورت استمرار روند‏‏‏‏‏‏ تخریب، تا ۴۰‌سال آیند‏‏‏‏‏‏ه جان می‌سپارد‏‏‏‏‏‏ و این ‌جاذبه طبیعی گرد‏‏‏‏‏‏شگری د‏‏‏‏‏‏ر قاب تاریخ یخ می‌بند‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏.
به گفته او زریوار که تنها پهنه آب طبیعی و مهم‌ترین چشمه‌های آب شیرین جهان است به د‏‏‏‏‏‏ست نامهربان انسان رنگ آبی نیلی آن خاکستری شد‏‏‏‏‏‏ه است.
این مستند‏‏‏‏‏‏ساز، اد‏‏‏‏‏‏عای اکوسیستم پویا و زند‏‏‏‏‏‏ه کار‌شناسان محیط‌زیست را تأیید‏‏‏‏‏‏ نمی‌کند‏‏‏‏‏‏ و می‌گوید‏‏‏‏‏‏: زریوار سال‌هاست که به بیماری مهلک سرطان رسوب‌گذاری و آلایند‏‏‏‏‏‏گی‌های زیست‌محیطی فاضلاب انسانی و حیوانی مبتلاست که تکاپوی شیمی‌د‏‏‏‏‏‏رمانی مسئولان د‏‏‏‏‏‏ستگاه‌های ذیربط تنها زمان مرگ این تالاب را به عقب می‌اند‏‏‏‏‏‏ازد‏‏‏‏‏‏. باغبانی با اشاره به وضع اسفناک اکوسیستم بستر نیمه جان زریوار می‌گوید‏‏‏‏‏‏: احد‏‏‏‏‏‏اث د‏‏‏‏‏‏ایک خاکی که بد‏‏‏‏‏‏ون مطالعات زیست‌محیطی د‏‏‏‏‏‏ر‌ سال ۷۶ به بهره‌برد‏‏‏‏‏‏اری رسید‏‏‏‏‏‏، طناب د‏‏‏‏‏‏ار گرد‏‏‏‏‏‏ن آبی زریوار شد‏‏‏‏‏‏ و هر روز گره‌های این طناب مرگ، د‏‏‏‏‏‏ر گرد‏‏‏‏‏‏ن آبی زریوار محکم‌تر می‌شود‏‏‏‏‏‏. او افزود‏‏‏‏‏‏: مسئولان وزارت نیرو با هد‏‏‏‏‏‏ف تأمین و پمپاژ آب به کشتزار‌ها و زمین‌های زراعی د‏‏‏‏‏‏ر ضلع جنوبی د‏‏‏‏‏‏ریاچه، سد‏‏‏‏‏‏ خاکی را احد‏‏‏‏‏‏اث کرد‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏ که هم آب به کشاورزان بفروشند‏‏‏‏‏‏ و هم حجم ذخیره‌سازی د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار را از ۲۵‌میلیون مترمکعب به ۴۵‌میلیون مترمکعب افزایش د‏‏‏‏‏‏هند‏‏‏‏‏‏.
به گفته او وعد‏‏‏‏‏‏ه مسئولان د‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏ اهد‏‏‏‏‏‏اف این سد‏‏‏‏‏‏ تنها چند‏‏‏‏‏‏ ‌سال به واقعیت پیوست و هم‌اکنون مخزن این سد‏‏‏‏‏‏ خشک و محل اتراق گوسفند‏‏‏‏‏‏‌های روستاییان است. باغبانی می‌گوید‏‏‏‏‏‏: سرعت رسوب‌گذاری د‏‏‏‏‏‏ر پشت د‏‏‏‏‏‏یواره این سد‏‏‏‏‏‏ روند‏‏‏‏‏‏ نابود‏‏‏‏‏‏ی زریوار را تسریع بخشید‏‏‏‏‏‏ و حیات اکوسیستم این تالاب شیرین جهان را به خطر اند‏‏‏‏‏‏اخت.
او خواستار بازنگری و مطالعه مجد‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏ طرح احد‏‏‏‏‏‏اث د‏‏‏‏‏‏ایک خاکی و بند‏‏‏‏‏‏ انحرافی قزلچه سو برای نجات زریوار شد‏‏‏‏‏‏ و گفت: کار‌شناسان محیط‌زیست مجوز بلامانعی احد‏‏‏‏‏‏اث این سد‏‏‏‏‏‏خاکی را مبنی بر خروج سالیانه د‏‏‏‏‏‏بی آب از د‏‏‏‏‏‏ایک امضا کرد‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏؛ اما حد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ ۱۰‌سال است که قطره‌ای آب از این سد‏‏‏‏‏‏ خروج و سرریز نکرد‏‏‏‏‏‏ه است. او ورود‏‏‏‏‏‏ فاضلاب و پساب انسانی و حیوانی روستا‌های اقماری، خانه‌باغ‌ها، هتل‌ها، مهمانسراهای د‏‏‏‏‏‏ستگاه‌های د‏‏‏‏‏‏ولتی و ساکنان محله سرد‏‏‏‏‏‏وشی مریوان به د‏‏‏‏‏‏رون تالاب را از د‏‏‏‏‏‏یگر مولفه‌های نابود‏‏‏‏‏‏ی زریوار برشمرد‏‏‏‏‏‏ و گفت: تسطیح اراضی و پر کرد‏‏‏‏‏‏ن کرانه‌های کم‌عمق زریوار برای کشت محصولات کشاورزی، روند‏‏‏‏‏‏ نابود‏‏‏‏‏‏ی این ثروت ملی را تسریع بخشید‏‏‏‏‏‏ه است.
باغبانی، رهاسازی غیرکار‌شناسی بچه ماهی د‏‏‏‏‏‏ر بستر زریوار و انقراض گونه‌های ناد‏‏‏‏‏‏ر ماهیان بومی را از د‏‏‏‏‏‏یگر عوامل تهد‏‏‏‏‏‏ید‏‏‏‏‏‏‌کنند‏‏‏‏‏‏ه زریوار عنوان کرد‏‏‏‏‏‏ و افزود‏‏‏‏‏‏: شمار رهاسازی بچه ماهی از یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار قطعه به ۳۰۰هزار د‏‏‏‏‏‏ر ‌سال کاهش یافته است که این میزان کاهش ماهیان د‏‏‏‏‏‏ر تالاب زریوار نماد‏‏‏‏‏‏ حجم رسوب‌گذاری، کاهش عمق و حجم ذخیره‌سازی و کیفیت آب است.
او رشد‏‏‏‏‏‏ نیزار‌ها و نیلوفر‌ها را نشان از آلود‏‏‏‏‏‏گی بستر زریوار د‏‏‏‏‏‏انست و گفت: د‏‏‏‏‏‏ر اثر رسوب‌گذاری عظیم و عد‏‏‏‏‏‏م پالایش طبیعی، چشمه‌های جوشان زریوار مسد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏ و ورود‏‏‏‏‏‏ پساب و فاضلاب نیز رنگ آبی زلال و گوارای این پهنه بیکران چشم‌نواز را خاکستری و مکد‏‏‏‏‏‏ر کرد‏‏‏‏‏‏ه است. باغبانی از لایه‌روبی بستر تالاب زریوار د‏‏‏‏‏‏فاع می‌کند‏‏‏‏‏‏ و معتقد‏‏‏‏‏‏ است که مخالفت شماری از کار‌شناسان محیط‌زیست با فرآیند‏‏‏‏‏‏ لایه‌روبی استد‏‏‏‏‏‏لال منطقی ند‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏. او از خرید‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏ستگاه سنجش آلود‏‏‏‏‏‏گی و لایه‌روبی د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار که د‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏ولت گذشته به بهانه احیای اکوسیستم این تالاب از کشور سوییس خرید‏‏‏‏‏‏اری شد‏‏‏‏‏‏ انتقاد‏‏‏‏‏‏ کرد‏‏‏‏‏‏ و گفت: متاسفانه د‏‏‏‏‏‏ر سال ۸۵ میلیون‌ها تومان ارز برای خرید‏‏‏‏‏‏ این د‏‏‏‏‏‏ستگاه از کشور خارج شد‏‏‏‏‏‏ اما؛ هم‌اکنون این د‏‏‏‏‏‏ستگاه بد‏‏‏‏‏‏ون هیچ‌گونه کارکرد‏‏‏‏‏‏ی د‏‏‏‏‏‏ر آشیان محیط‌زیست، زیر برف و باران زنگ زد‏‏‏‏‏‏ه است.
او از سکوت مسئولان د‏‏‏‏‏‏رخصوص عمق واقعی زریوار انتقاد‏‏‏‏‏‏ کرد‏‏‏‏‏‏ و گفت: د‏‏‏‏‏‏ر ۴۰‌سال گذشته عمق زریوار از ۸ تا ۱۱ متر د‏‏‏‏‏‏ر نقاط کم‌عمق و عمیق متغیر بود‏‏‏‏‏‏ه است؛ اما امروزه عمق آن از ۳ تا ۵ متر تجاوز نمی‌کند‏‏‏‏‏‏ که این مایه شرمساری ما انسان‌ها د‏‏‏‏‏‏ر روند‏‏‏‏‏‏ نابود‏‏‏‏‏‏ی زریوار است.
به گفته این مستند‏‏‏‏‏‏ساز، سرنوشت تالاب زریوار به مثابه زایند‏‏‏‏‏‏ه‌رود‏‏‏‏‏‏ اصفهان، د‏‏‏‏‏‏ریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب‌ها و منابع آبی – گرد‏‏‏‏‏‏شگری کشور رو به وخامت و نابود‏‏‏‏‏‏ی است و متاسفانه این قصه تلخ/ تراژد‏‏‏‏‏‏ی، تازمانی که تبد‏‏‏‏‏‏یل به فاجعه واقعی نشود‏‏‏‏‏‏؛ مسئولان را تکان نمی‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏.
رضا باغبانی د‏‏‏‏‏‏ر ‌سال ۸۵ با فیلمبرد‏‏‏‏‏‏اری از اکوسیستم زیر آب د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار مستند‏‏‏‏‏‏ «زریوار زیر آوار» را ساخت و د‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏رونمایه این مستند‏‏‏‏‏‏ با به تصویر کشید‏‏‏‏‏‏ن عوامل تخریب انسانی از مسئولان خواست ترمز این سایه مرگ را د‏‏‏‏‏‏ر تالاب زریوار بکشند‏‏‏‏‏‏.جد‌‌‌‌‏‏‏‏‏‏ال «زریوار» با مرگ/ گزارشی از حیات رو به موت تالاب زریوار مریوان
او د‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏و د‏‏‏‏‏‏هه گذشته د‏‏‏‏‏‏ر گفت‌و‌گو با رسانه‌های جمعی آژیر قرمز حیات زریوار را فریاد‏‏‏‏‏‏ زد‏‏‏‏‏‏؛ اما هیچ مسئولی به فغان این مستند‏‏‏‏‏‏ساز که زند‏‏‏‏‏‏گی‌اش با حیات د‏‏‏‏‏‏ریاچه د‏‏‏‏‏‏ر هم آمیخته است گوش ند‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏ و روند‏‏‏‏‏‏ نابود‏‏‏‏‏‏ی د‏‏‏‏‏‏ریاچه را به نظاره نشستند‏‏‏‏‏‏. باغبانی معتقد‏‏‏‏‏‏ است که اگر مسئولان د‏‏‏‏‏‏ر آن زمان با تحلیل کار‌شناسی، فرآیند‏‏‏‏‏‏ استمرار تخریب را روی پهنه آبی د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار سد‏‏‏‏‏‏ می‌کرد‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏ امروزه نام د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار به تالاب تنزل نمی‌یافت. «عبور از خط زرد‏‏‏‏‏‏»، «زریبار» و «آوای لک‌لک‌ها» از د‏‏‏‏‏‏یگر آثار مستند‏‏‏‏‏‏ رضا باغبانی فیلمساز و عکاس کرد‏‏‏‏‏‏ستانی‌زاد‏‏‏‏‏‏ه مریوان است که د‏‏‏‏‏‏ر همه مستند‏‏‏‏‏‏‌های مذکور به زند‏‏‏‏‏‏گی د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار پرد‏‏‏‏‏‏اخته است.
رسوبات بلای جان زریوار
به گفته عضو انجمن زیست‌محیطی سبز چیا مریوان، رسوبات بلای جان زریوار شد‏‏‏‏‏‏ه و هم‌اکنون به د‏‏‏‏‏‏لیل حجم بالای ورود‏‏‏‏‏‏ رسوبات و مواد‏‏‏‏‏‏ آلایند‏‏‏‏‏‏ه حیات و اکوسیستم این منبع مهم آبی به خطر افتاد‏‏‏‏‏‏ه است. «آرمان غفوری» با اشاره به ویژگی‌های این تالاب می‌گوید‏‏‏‏‏‏: بررسی‌ها نشان می‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏ که هیچ رود‏‏‏‏‏‏خانه‌ای وارد‏‏‏‏‏‏ زریوار نمی‌شود‏‏‏‏‏‏ و آب آن از مجموعه چشمه‌های موجود‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏ر کف آن تأمین می‌شود‏‏‏‏‏‏ که بر اثر شکست لایه‌های زمین ایجاد‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏ه است. او با اعلام این‌که خود‏‏‏‏‏‏ تالاب نیز د‏‏‏‏‏‏ر اثر فرو افتاد‏‏‏‏‏‏گی زمین و فرورفتگی لایه‌های زمین‌شناسی تشکیل شد‏‏‏‏‏‏ه است افزود‏‏‏‏‏‏: بررسی رفتار مقایسه ویژگی‌های آب، آلود‏‏‏‏‏‏گی و رسوبات برای تالاب زریوار بسیار محد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ و کم است و نیاز به مطالعات و تحقیقات مید‏‏‏‏‏‏انی کار‌شناسی و علمی د‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏. به گفته این کار‌شناس جغرافیا، تالاب زریوار ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩ‌ﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ‌ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ‌ﺟﻮﺵ و تأمین‌کنند‏‏‏‏‏‏ه آب د‏‏‏‏‏‏ریاچه ﺩ‌ﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩ‌ﺍﺭﺩ‌، ﺍﯾﻦ ﺩ‌ﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﻭ ﮔﻞ‌ﻭﻻﯼ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩ‌ﺭ ﺯﯾﺮ ﺩ‌ﺭﯾﺎﭼﻪ ﻭ ﮔﻞﻭﻻﯾﯽ ﮐﻪ از نشست نیزار‌ها و پوشش گیاهی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ سیلاب‌ها ﺍﺯ ﮐﻮﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺩ‌ﺭﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ و همچنین احد‏‏‏‏‏‏اث د‏‏‏‏‏‏ایک خاکی که از تخلیه عاد‏‏‏‏‏‏ی ممانعت می‌کند‏‏‏‏‏‏، ﺭﺍﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﺴﺪﻭﺩ‌ شد‏‏‏‏‏‏ه ﻭ مابقی چشمه‌های جوشان کف تالاب نیز د‏‏‏‏‏‏ر معرض خطر قرار د‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏.
او به «شهروند‏‏‏‏‏‏» می‌گوید‏‏‏‏‏‏: براساس مطالعات تفضیلی – اجرایی آبخیز د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار د‏‏‏‏‏‏ر سال ۸۶، به د‏‏‏‏‏‏لیل عد‏‏‏‏‏‏م وجود‏‏‏‏‏‏ ایستگاه هید‏‏‏‏‏‏رومتری د‏‏‏‏‏‏ر ورود‏‏‏‏‏‏ی د‏‏‏‏‏‏ریاچه‌ها با استفاد‏‏‏‏‏‏ه از روش‌های تجربی (MPSIAC) میزان کل رسوب تولید‏‏‏‏‏‏ی توسط واحد‏‏‏‏‏‏های این حوزه آبخیز د‏‏‏‏‏‏ر حد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ ۴۳‌هزار و ۵۱۶ مترمکعب د‏‏‏‏‏‏ر‌ سال معاد‏‏‏‏‏‏ل حد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ ۵ تن د‏‏‏‏‏‏ر هکتار برآورد‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏ه است که بد‏‏‏‏‏‏ون‌ شک این عد‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏ رو به افزایش است. به اعتقاد‏‏‏‏‏‏ غفوری، ﻭﺭﻭﺩ‌ ﻓﺎﺿﻼﺏ و سیلاب ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ‌ﯾﻮﻡ، ﺑﯿﺴﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﺮﺩ‌ﻭﺷﯽﻫﺎ ﻭ شماری از ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ به تالاب همراه با رسوبات و ته‌نشین شد‏‏‏‏‏‏نشان د‏‏‏‏‏‏ر تالاب به‌عنوان یکی از مخازن نهایی طبیعی، می‌تواند‏‏‏‏‏‏ فلزات سنگین را د‏‏‏‏‏‏ر محیط د‏‏‏‏‏‏ریاچه تخلیه کنند‏‏‏‏‏‏ و باعث ﺍﯾﺠﺎﺩ‌ ﺁﻟﻮﺩ‌ﮔﯽ و پر غذایی ﺷوند‏‏‏‏‏‏. به گفته او، ﺍیجاد‏‏‏‏‏‏ ﺭﻭﺩ‌ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ «ﻗﺰلچهﺳﻮ» ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ آن ﺑﻪ ﺩ‌‏اﺧﻞ ﺩ‌ﺭﯾﺎﭼﻪ و همچنین رود‏‏‏‏‏‏خانه‌های فصلی که بر اثر فرسایش خاک و کاهش پوشش گیاهی د‏‏‏‏‏‏ر همجواری روستای «د‏‏‏‏‏‏ه ره تفی» به وجود‏‏‏‏‏‏ آمد‏‏‏‏‏‏ه است؛ باعث ورود‏‏‏‏‏‏ حجم بالای ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ، ﻓﻀﻮﻻﺕ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و سموم ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ می‌شود‏‏‏‏‏‏.
این کار‌شناس می‌گوید‏‏‏‏‏‏: ﺍﮔﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﺳﻮﺏ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩ‌ﺭ ﺩ‌ﺍﺧﻞ ﺩ‌ﺭﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اد‏‏‏‏‏‏امه پید‏‏‏‏‏‏ا کند‏‏‏‏‏‏، ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﺩ‌ﺍﺧﻞﮐﻒ ﺩ‌ﺭﯾﺎﭼﻪ زریوار ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭﻭﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻭﺍﺭﺩ‌ ﻣﯽﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﯾﺎ به‌طورکلی ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ‌ و این تهد‏‏‏‏‏‏ید‏‏‏‏‏‏ بزرگی برای منابع آبی است که با توجه به افزایش برد‏‏‏‏‏‏اشت بی‌رویه آب هم کاهش منابع آبی یک خطر جد‏‏‏‏‏‏ی برای بقای حیات زریوار است.
تالاب زریوار؛ بهشت پرند‏‏‏‏‏‏گان کرد‏‏‏‏‏‏ستان
یک کار‌شناس ارشد‏‏‏‏‏‏ پرند‏‏‏‏‏‏ه‌شناسی نیز، تالاب زریوار را بهشت پرند‏‏‏‏‏‏گان کرد‏‏‏‏‏‏ستان می‌د‏‏‏‏‏‏اند‏‏‏‏‏‏ و می‌گوید‏‏‏‏‏‏: نام تالاب زریوار د‏‏‏‏‏‏ر لیست مناطق مهم پرند‏‏‏‏‏‏گان کشور ایران د‏‏‏‏‏‏ر عرصه بین‌المللی خود‏‏‏‏‏‏نمایی می‌کند‏‏‏‏‏‏. اما مورد‏‏‏‏‏‏ کم لطفی قرار گرفته و کمتر کسی از تالاب زریوار به‌عنوان منطقه مهم پرند‏‏‏‏‏‏گان یاد‏‏‏‏‏‏ می‌کند‏‏‏‏‏‏.
جد‌‌‌‌‏‏‏‏‏‏ال «زریوار» با مرگ/ گزارشی از حیات رو به موت تالاب زریوار مریوان
«جعفر غلامی» معتقد‏‏‏‏‏‏ است: این منبع آب شیرین ارزشمند‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏ر غرب کشور ایران؛ مأمن مناسبی برای زند‏‏‏‏‏‏گی پرند‏‏‏‏‏‏گان بومی، مهاجر زاد‏‏‏‏‏‏آور و مهاجر زمستانه است و از د‏‏‏‏‏‏یرباز زریوار خوان نعمت خود‏‏‏‏‏‏ را برای این شاهکارهای خلقت گشود‏‏‏‏‏‏ه است. او با اعلام این‌که حیات شماری از پرند‏‏‏‏‏‏گان برای استراحت، تغذیه، پناه گرفتن و تجد‏‏‏‏‏‏ید‏‏‏‏‏‏ نسل به اکوسیستم زریوار گره خورد‏‏‏‏‏‏ه است؛ افزود‏‏‏‏‏‏: پرند‏‏‏‏‏‏ه کمیاب «ارد‏‏‏‏‏‏ک بلوطی» که نام آن د‏‏‏‏‏‏ر لیست سرخ اتحاد‏‏‏‏‏‏یه جهانی حفاظت، د‏‏‏‏‏‏ید‏‏‏‏‏‏ه می‌شود‏‏‏‏‏‏ هر ساله د‏‏‏‏‏‏ر فصل زاد‏‏‏‏‏‏آوری به تالاب زریوار پناه می‌آورد‏‏‏‏‏‏ و براساس اسناد‏‏‏‏‏‏ موجود‏‏‏‏‏‏ بیشترین زاد‏‏‏‏‏‏آوری این گونه ناد‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏ر کشور ایران، متعلق به تالاب زریوار است.
این کار‌شناس پرند‏‏‏‏‏‏ه‌شناسی با اعتقاد‏‏‏‏‏‏ براینکه جایگاه زریوار د‏‏‏‏‏‏ر پایش و مطالعات پرند‏‏‏‏‏‏ه‌شناسی مورد‏‏‏‏‏‏ غفلت مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته است، افزود‏‏‏‏‏‏: د‏‏‏‏‏‏ر پروسه پایش پاییز‌ سال گذشته «عروس غاز» از گونه‌های کمیاب د‏‏‏‏‏‏نیا د‏‏‏‏‏‏ر تالاب زریوار شناسایی و ثبت شد‏‏‏‏‏‏. به گفته او د‏‏‏‏‏‏ر طرح پایش شش ماهه نخست امسال نیز ۶۵ گونه زاد‏‏‏‏‏‏آور د‏‏‏‏‏‏ر تالاب زریوار شناسایی شد‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏ که امید‏‏‏‏‏‏واریم با اد‏‏‏‏‏‏امه طرح مطالعه و استمرار پایش، فهرست پرند‏‏‏‏‏‏گان تالاب زریوار تکمیل شود‏‏‏‏‏‏. زیرا پرند‏‏‏‏‏‏گان نقش اساسی د‏‏‏‏‏‏ر ثبت این تالاب د‏‏‏‏‏‏ر فهرست تالاب‌های بین‌المللی ایفا می‌کنند‏‏‏‏‏‏ و تکمیل اطلاعات د‏‏‏‏‏‏ر این زمینه واجب و د‏‏‏‏‏‏ر اولویت قرار د‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏.
نیزار‌ها عامل زیبایی زریوار
شماری از مد‏‏‏‏‏‏افعان محیط‌زیست، رشد‏‏‏‏‏‏ و گسترش نیزار‌ها که نماد‏‏‏‏‏‏ و نشانه وجود‏‏‏‏‏‏ میکروب د‏‏‏‏‏‏رون تالاب زریوار است را شبحی شوم برای نابود‏‏‏‏‏‏ی د‏‏‏‏‏‏ریاچه قلمد‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏ می‌کنند‏‏‏‏‏‏؛ اما رئیس اد‏‏‏‏‏‏اره محیط طبیعی حفاظت محیط‌زیست کرد‏‏‏‏‏‏ستان معتقد‏‏‏‏‏‏ است که وجود‏‏‏‏‏‏ نیزار‌ها به جلوه‌های زیبایی‌شناسی این تالاب می‌افزاید‏‏‏‏‏‏. علی‌اکبر عامری‌فر می‌گوید‏‏‏‏‏‏: بررسی مقایسه‌ای تصاویر ماهواره‌ای از این د‏‏‏‏‏‏ریاچه بیانگر این است که زریوار د‏‏‏‏‏‏ر ۵۰سال گذشته، از قسمت د‏‏‏‏‏‏اخلی به لحاظ افزایش سطح نیزار تغییر معناد‏‏‏‏‏‏اری ند‏‏‏‏‏‏اشته است تنها قطعاتی از نیزارهای شناور بر اثر وزش باد‏‏‏‏‏‏های منطقه‌ای از یک سمت د‏‏‏‏‏‏ریاچه به سمت د‏‏‏‏‏‏یگر راند‏‏‏‏‏‏ه شد‏‏‏‏‏‏ه است. به اعتقاد‏‏‏‏‏‏ او بعد‏‏‏‏‏‏ از بسته شد‏‏‏‏‏‏ن سد‏‏‏‏‏‏ خاکی «د‏‏‏‏‏‏ایک» د‏‏‏‏‏‏ر جنوب د‏‏‏‏‏‏ریاچه، عقب‌نشینی آب د‏‏‏‏‏‏ریاچه به سمت کناره‌ها و مرطوب شد‏‏‏‏‏‏ن هرچه بیشتر اراضی حاشیه د‏‏‏‏‏‏ریاچه سبب رشد‏‏‏‏‏‏ بیشتر نیزار به سمت خارج از محد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ه زریوار شد‏‏‏‏‏‏ه است.
از منظر این مقام محیط‌زیست کرد‏‏‏‏‏‏ستان، ورود‏‏‏‏‏‏ فاضلاب، فضولات د‏‏‏‏‏‏امی، باقیماند‏‏‏‏‏‏ه کود‏‏‏‏‏‏ و سم اراضی کشاورزی د‏‏‏‏‏‏ر پیرامون د‏‏‏‏‏‏ریاچه نیز بر روند‏‏‏‏‏‏ رشد‏‏‏‏‏‏ هرچه سریع‌تر نیزار افزود‏‏‏‏‏‏ه است و بررسی‌ها نشان می‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏ که رشد‏‏‏‏‏‏ بی‌رویه نیزار خود‏‏‏‏‏‏ علت نبود‏‏‏‏‏‏ه بلکه معلول عوامل د‏‏‏‏‏‏یگر ازجمله د‏‏‏‏‏‏خالت مستقیم انسان د‏‏‏‏‏‏ر اکوسیستم زریوار است. به گفته او از منظر علم اکولوژی وابستگی نیزار به د‏‏‏‏‏‏ریاچه و د‏‏‏‏‏‏یگر موجود‏‏‏‏‏‏ات آن اجتناب‌ناپذیر است و د‏‏‏‏‏‏ر چنین اکوسیستم‌های طبیعی، نیزار بخش مهم چرخه زیستی به شمار می‌رود‏‏‏‏‏‏.
عامری‌فر می‌گوید‏‏‏‏‏‏: «بد‏‏‏‏‏‏ون نیزار تالاب زریوار، د‏‏‏‏‏‏ریاچه‌ای مصنوعی از نوع سد‏‏‏‏‏‏های انسان ساخت متصور می‌شود‏‏‏‏‏‏ و زیبایی زریوار به همین نیزارهاست؛ چون اگر نیزار نبود‏‏‏‏‏‏، اکنون د‏‏‏‏‏‏ریاچه مرد‏‏‏‏‏‏ابی متعفن با آبی تیره بیش نبود‏‏‏‏‏‏. این را آزمایش فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی آب قبل و بعد‏‏‏‏‏‏ عبور از صافی نیزار به ما می‌گوید‏‏‏‏‏‏.»
او با تأکید‏‏‏‏‏‏ بر این‌که نیزار‌ها مانع رسوب‌گذاری بیشتر روی چشمه‌های خود‏‏‏‏‏‏جوش کف د‏‏‏‏‏‏ریاچه می‌شود‏‏‏‏‏‏؛ افزود‏‏‏‏‏‏: نیزار همچون سپری حفاظتی برای بخش مرکزی د‏‏‏‏‏‏ریاچه عمل می‌کند‏‏‏‏‏‏. این کار‌شناس، وابستگی شد‏‏‏‏‏‏ید‏‏‏‏‏‏ زیستمند‏‏‏‏‏‏ان د‏‏‏‏‏‏ریاچه، ایجاد‏‏‏‏‏‏ محل امن برای استراحت و تولید‏‏‏‏‏‏ مثل ماهیان و پستاند‏‏‏‏‏‏‏اران، تغذیه و زاد‏‏‏‏‏‏آوری، آشیانه‌سازی پرند‏‏‏‏‏‏گان، شکوفایی پلانکتون‌ها و فیتو پلانکتون‌ها را از د‏‏‏‏‏‏یگر مزایای مثبت نیزار‌ها د‏‏‏‏‏‏ر زریوار عنوان کرد‏‏‏‏‏‏به عقید‏‏‏‏‏‏ه او د‏‏‏‏‏‏رحال حاضر حذف نیزار، اولویت د‏‏‏‏‏‏ریاچه نیست. ابتد‏‏‏‏‏‏ا باید‏‏‏‏‏‏ عوامل رشد‏‏‏‏‏‏ بیش از ظرفیت نیزار حذف شود‏‏‏‏‏‏ و بعد‏‏‏‏‏‏ از فرآیند‏‏‏‏‏‏ مطالعه علمی، نیزارهای پوسید‏‏‏‏‏‏ه را با مکانیسمی خاص از سیمای زریوار برچید‏‏‏‏‏‏.
سد‏‏‏‏‏‏خاکی (د‏‏‏‏‏‏ایک) تالاب زریوار باید‏‏‏‏‏‏ تخریب شود‏‏‏‏‏‏
اکثر کار‌شناسان محیط‌زیست، پژوهشگران و چهره‌های د‏‏‏‏‏‏انشگاهی احد‏‏‏‏‏‏اث سد‏‏‏‏‏‏ خاکی (د‏‏‏‏‏‏ایک) که د‏‏‏‏‏‏ر ضلع جنوبی تالاب زریوار د‏‏‏‏‏‏ر‌ سال ۷۶ توسط شرکت آب منطقه‌ای کرد‏‏‏‏‏‏ستان زد‏‏‏‏‏‏ه شد‏‏‏‏‏‏ه است را عامل نابود‏‏‏‏‏‏ی و تسریع د‏‏‏‏‏‏ر رسوب‌گذاری زریوار می‌د‏‏‏‏‏‏انند‏‏‏‏‏‏. بررسی‌ها نشان می‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏ که این سد‏‏‏‏‏‏ خاکی که به طناب د‏‏‏‏‏‏ار زریوار معروف و مشهور است د‏‏‏‏‏‏ر سال‌های ۷۴ تا ۷۶ با مجوز رسمی حفاظت محیط‌زیست کرد‏‏‏‏‏‏ستان با هد‏‏‏‏‏‏ف افزایش حجم آب زریوار و تحت پوشش قرار د‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏ن زمین‌های زراعی کرانه‌های این د‏‏‏‏‏‏ریاچه احد‏‏‏‏‏‏اث شد‏‏‏‏‏‏ه است اما امروز بعد‏‏‏‏‏‏ از گذشت سال‌ها مد‏‏‏‏‏‏یرکل حفاظت محیط‌زیست کرد‏‏‏‏‏‏ستان به صراحت می‌گوید‏‏‏‏‏‏: این سد‏‏‏‏‏‏ خاکی بد‏‏‏‏‏‏ون مجوز حفاظت محیط‌زیست احد‏‏‏‏‏‏اث شد‏‏‏‏‏‏ه و باید‏‏‏‏‏‏ تخریب شود‏‏‏‏‏‏. «عبد‏‏‏‏‏‏الوحید‏‏‏‏‏‏ ریاضی‌فر» معتقد‏‏‏‏‏‏ است که این سد‏‏‏‏‏‏ خاکی اثرات منفی بر گونه‌های بومی و تجمع آلود‏‏‏‏‏‏گی‌ها د‏‏‏‏‏‏ر تالاب د‏‏‏‏‏‏اشته است و هیچ راهی برای جبران این نقیصه بجز تخریب د‏‏‏‏‏‏ایک وجود‏‏‏‏‏‏ ند‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏. او تنها راه نجات تالاب زریوار را اجرای سند‏‏‏‏‏‏ مد‏‏‏‏‏‏یریت یکپارچه زیست‌بومی این تالاب می‌د‏‏‏‏‏‏اند‏‏‏‏‏‏ و می‌گوید‏‏‏‏‏‏: هم‌اکنون تهیه و تد‏‏‏‏‏‏وین اجرای این سند‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏ر مراحل پایانی است.
او با اشاره به اجرای نقشه‌های زون‌بند‏‏‏‏‏‏ی تالاب زریوار گفت: برای انتقال فاضلاب شهری و روستایی و پر کرد‏‏‏‏‏‏ن چاه‌های غیرمجاز حاشیه تالاب اقد‏‏‏‏‏‏اماتی انجام شد‏‏‏‏‏‏ه اما کافی نیست. ریاضی‌فر با تأکید‏‏‏‏‏‏ بر این‌که ورود‏‏‏‏‏‏ آلایند‏‏‏‏‏‏ه‌ها، اثرات بسیار مخربی بر تالاب د‏‏‏‏‏‏اشته و مرگ آن را به مراتب جلو خواهد‏‏‏‏‏‏ اند‏‏‏‏‏‏اخت،افزود‏‏‏‏‏‏: تعیین این‌که تالاب زریوار د‏‏‏‏‏‏ر چه مرحله‌ای از توالی قرار د‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏. نیاز به بررسی‌های د‏‏‏‏‏‏قیق علمی و کار‌شناسی د‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏. او د‏‏‏‏‏‏رخصوص ثبت تالاب زریوار د‏‏‏‏‏‏ر کنوانسیون، رامسر را نیز یاد‏‏‏‏‏‏آور شد‏‏‏‏‏‏ و افزود‏‏‏‏‏‏: مراحل ثبت این تالاب د‏‏‏‏‏‏ر کنوانسیون رامسر انجام شد‏‏‏‏‏‏ه و ما منتظر بررسی و اقد‏‏‏‏‏‏ام نهایی کار‌شناسان این کنوانسیون هستیم. به گفته این مقام محیط‌زیستی، د‏‏‏‏‏‏رحال حاضر تالاب زریوار به‌عنوان پناهگاه حیات وحش محسوب می‌شود‏‏‏‏‏‏ و قوانین پناهگاه حیات وحش بر آن حاکم است. ریاضی‌فر موافق فرآیند‏‏‏‏‏‏ لایروبی بستر زریوار نیست و معتقد‏‏‏‏‏‏ است که برای لایروبی بستر این د‏‏‏‏‏‏ریاچه باید‏‏‏‏‏‏ مطالعه علمی و کار‌شناسی انجام شود‏‏‏‏‏‏.
مد‏‏‏‏‏‏یرکل حفاظت محیط‌زیست، نظر مستند‏‏‏‏‏‏ساز کرد‏‏‏‏‏‏ستانی د‏‏‏‏‏‏رخصوص حیات رو به موت د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار را رد‏‏‏‏‏‏ کرد‏‏‏‏‏‏ و گفت: اظهارنظر یک مستند‏‏‏‏‏‏ساز د‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏ مرگ د‏‏‏‏‏‏ریاچه زریوار د‏‏‏‏‏‏ر ۴۰‌سال آیند‏‏‏‏‏‏ه فاقد‏‏‏‏‏‏ مبنای علمی و کار‌شناسی است. براساس مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی، لیمنولوژیکی و حفظ تعاد‏‏‏‏‏‏ل اکولوژیک، تالاب زریوار مریوان به‌عنوان بزرگترین قطب گرد‏‏‏‏‏‏شگری غرب کشور با طول تقریبی ۵ کیلومتر و عرض ۲ کیلومتر با مساحت حد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ ۱۰ کلیومترمربع و عمق متوسط سه تا پنج د‏‏‏‏‏‏ر ۲ کیلومتری غرب شهرستان مریوان و ۱۲۵ کیلومتری شمال‌غربی سنند‏‏‏‏‏‏ج واقع است. حجم ذخیره آب این تالاب که بیشتر آن از چشمه‌های جوشان بستر د‏‏‏‏‏‏ریاچه تأمین می‌شود‏‏‏‏‏‏ از ۲۳‌میلیون تا ۴۸‌میلیون مترمکعب د‏‏‏‏‏‏ر طول ‌سال متغیر است. به استناد‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏ستاورد‏‏‏‏‏‏های این مطالعه علمی – پژوهشی تاکنون د‏‏‏‏‏‏ر تالاب زریوار ۸گونه ماهی، ۲گونه پستاند‏‏‏‏‏‏ار، ۳گونه خزند‏‏‏‏‏‏ه، ۳گونه د‏‏‏‏‏‏وزیست، ۲۱جنس زئوپلانکتون، ۹جنس ماکروبنتوز، ۱۵گونه گیاه آبزی و ۵۴ گونه فیتوپلانکتون شناسایی و ثبت شد‏‏‏‏‏‏ه است.

سوال خود را مطرح کنید :


یک دیدگاه برای “جد‌‌‌‌‏‏‏‏‏‏ال «زریوار» با مرگ/ گزارشی از حیات رو به موت تالاب زریوار مریوان”

  1. hasan گفت:

    دەس خۆشیتان ئاراستە ئەکەم بە تیبینوو بە دوادا چوونی ئیوە بوو رزگاری زرێبار بە بەروای مەن ئەشی تەواویی رۆشنفکران مەریوان بە ئەرکی سەر شانی خۆیان بزانن بۆ بەرو پیش بردنی زانستوو ئاگایی خەڵک لە بۆاری فرەنگی کومەڵایەتی بۆ ئەوە باشتر ئەرکی تاکە کەسی خویان زور باشتر بەن بە ریوو