انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

اطلاعیە مشترک تشکل های زیست محیطی زاگروس در مورد بحران آتش سوزی جنگل ها

اندازه فونت :
۱۳۹۴/۰۵/۲۵

این سرزمین با قامت زاگروس زیباست زاگرس این زیستگاە هزاران سالە، این کاشانەی حافظ تمدنی دیرین و این بخشندەی مادروار، چندین سال است از بە آتش کشیدە شدن ها ضجە میکشد و دیگر جایی نماندە است کە زبانەهای ویرانگر آتش سیمای زیبایش را در تاریکی و سیاهی فرو  نبردە باشد. زاگروس بویژە در چند سال اخیر با دشمنی نابرابر روبەرو است کە هر سالە صدها بار پیکر آن را نشانە می رود و ما چە آسان این نابودگران را بە نظارە نشستەایم و دیری نخواهد پایید کە جز افسوس و خاطرەای هیچ نداشتە باشیم کە از آن بخوانیم و از آن بگوییم. اخبار نگران کنندە آتش سوزی های فراوان و فراگیر هر روزە از گوشەای از زاگروس بە گوش میرسد و دیگر بە هیچ عنوان نشستن و نظارەگر بودن قابل قبول نبودە و قبل از هر کسی این زاگروس نشینان اند کە باید بە پاس دین زندگی، فرهنگ و قدمت خویش از هر جایگاە و از هر قشر و از هر منطقەای بە پا خواستە و فریاد دوباره ایستن برآورند و آستین حفاظت بالا بزنند. زمان بسیار پر سرعت و ویرانی بسیار پر شدت تر از همیشە تمامیت زاگروس را در ورطەی نابودی قرار دادە است و شاید دیگر بلوطان این دیار با همە اسطورەگی استقامت تاب زیستن نیاورند چرا کە هنوز شعلەهای آتش گرفتن زاگروس بر دستان وارثانش تاول نزدە است و در سرفەهای مرگبار بلوط خمی بە ابرو نیامدە است. و در فشردە شدن ما در حیات زاگروس هیچ فرزندی دستانش را بر پشت نمی گیرد اما دیگر هیچ بهانەای نمی تواند در قبال بحران نابودی زاگروس قابل قبول باشد چرا کە آن هنگام جنگلی می سوزد درخت بی طرف کدام است؟ لذا مقاومت دستهای سبزی کە سنبل زندگی اند، در برابر نابودی آتش راە نجات است و وظیفە انسانی بر دوش تمامی ماست کە در برابر این بلای نابودگر ایستادە و پیش بە نابودی زندگانی خود بگیریم. بنابراین ما دوستداران حق حیات زیستگاە زاگروس ضمن اعلام آمادگی حمایت همە جانبە خود جهت مقاومت و مقابلە با بلایای زاگروس از تمامی هم میهنان خود خواستاریم همراە و همگام با دوستداران محیط زیست بار سنگین دوبارە زیستن زاگروس را با هر عنوان و هر عملی بە دوش کشیدە تا پایداری، ابهت و عظمت زاگروس را همانگونە کە شایستە است بە آن برگردانیم تا کماکان مظهر بخشندگی و دهندگی باقی بماند.

انجمن سبز چیا از مریوان، انجمن سبز ماپریس جوانرود، انجمن سبز زاگرس از گیلان غرب، ئاژوان سبز از شهرستان کامیاران، پاژین از بانه، جمعیت کردستان سبز از سنندج، رفتگران طبیعت از سنندج، شنه نوژین از سنندج، شنه پای زمین، از ایلام، جامعه حمایت از عناصر طبیعی و محیط زیست  از کرمانشاه، جمعیت حفظ و احیا محیط کوهستان(پراو) از کرمانشاه، ژین و ژینگه از کرمانشاه، جمعیت زیست محیطی موچش از موچش، انجمن سبزکاریزه از سراب قامیش، لاوان ژینگه از جوانرود، انجمن حامیان و حیات محیط زیست از کردستان و هم چنین تنی چند از  فعالین و حامیان محیط زیست، از شهرهای، ثلاث و باباجانی، مهاباد و پاوه در این هم اندیشی حضور داشتند.

IMG_5719

سوال خود را مطرح کنید :